Dış Kaynaklı Doküman Listesi
08 Nisan 2022

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

DOKÜMAN ADISORUMLU KİŞİYAYIN / DEĞİŞİKLİK TARİHİ
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunİdari ve Mali Hizmetler Müdürü14.04.1928
11.10.2011
6283 sayılı Hemşirelik KanunuSağlık Bakım Hizmetleri Müdürü02.03.1954
11.10.2011
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında KanunPersonelden Sorumlu Başhekim Yardımcısı12.01.1961
07.02.1988
657 Sayılı Devlet Memurları KanunuBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz23.07.1965
06.05.2013
3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında K.H.K. Değiştirilerek Kabulü Hakkında KanunBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz04.10.1988
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunİdari ve Mali Hizmetler Müdürü26.11.1996
24.05.2013
4734 sayılı Kamu İhale Kanunuİdari ve Mali Hizmetler Müdürü22.01.2002
13.07.2013
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuİdari ve Mali Hizmetler Müdürü24.12.2003
04.04.2013
4982 sayılı Bilgi Edinme KanunuBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz.24.10.2003
12.07.2013
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunİdari ve Mali Hizmetler Müdürü26.06.2004
03.05.2013
5070 sayılı Elektronik İmza KanunuBilgi Sistem Yöneticisi23.01.2004
23.01.2008
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz.16.06.2006
12.07.2013
6111 Sayılı Kanun Torba YasaBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz.25.02.2011
03.04.2013
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde KararnameBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz.02.11.2011
12.07.2013
106 Sayılı Döner Sermaye Yönetmeliği
Sağ. Bak. Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine verilecek Döner Sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanun Geregince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

02.09.1961 11.02.2006

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme YönetmeliğiBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz

13.01.1983 17.03.2006

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü

04.08.1984 17.07.2002

Mal Bildiriminde Bulunulmasına Dair Yönetmelikhttp://www.basbakanlik.gov.tr/etik/3628sayili.htmlİdari ve Mali Hizmetler Müdürü

15.11.1990 05.02.2010

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü

14.03.1991 26.03.2010

Başbakanlık Devlet Arşivleri Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü

16.05.1998 22.02.2005

Hasta Hakları YönetmeliğiHasta Hakları Birim Sorumlusu01.08.1998
Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü01.12.1999
Eskimiş, Solmuş,Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelikİdari ve Mali Hizmetler Müdürü

08.06.2001 18.08.2010

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelikİdari ve Mali Hizmetler Müdürü03.06.2002
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü

02.09.2003 10.06.2011

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü24.08.2011
Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelikİdari ve Mali Hizmetler Müdürü28.08.2003
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü08.06.2004
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikİdari ve Mali Hizmetler Müdürü07.10.2004
11.09.2011
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü22.07.2005
03.12.2011
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü14.03.2005
30.03.2010
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü19.04.2005
30.03.2010
Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında YönetmelikBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz10.03.2005
04.04.2012
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü08.06.2005
18.07.2011
Enfeksiyon Kontrol YönetmeliğiEnfeksiyon Kontrol Komisyonu Başkanı11.08.2005
25.06.2011
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikİdari ve Mali Hizmetler Müdürü19.10.2006
Ek Ödeme YönetmeliğiDöner Sermayeden Sorumlu Başhekim Yardımcısı12.05.2006
Taşınır Mal Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü18.01.2007
08.10.2012
Binaların Yangından Korunması Hakkında YönetmelikSivil Savunma Uzmanı09.09.2009
12.03.2012
Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü11.12.2009
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Harcamaları YönetmeliğiSivil Savunma Uzmanı06.03.2011
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin YönetmeliğiBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz23.11.2012
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair YönetmelikBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz14.02.2013
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz26.03.2013
Sağlık Hiz. Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair YönetmelikKalite Yönetim Direktörü06.08.2013
2004/134 sayılı Resmi Mühür GenelgesiPoliklinikten Sorumlu Başhekim Yardımcısı05.11.2004
Etil Alkol Temini Hakkında GenelgeEnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı08.12.2004
2005/7 Sayılı Standart Dosya Plan Genelgesiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü24.03.2005
2005/153 Sayılı Sağlık Bakanlığı Veri Güvenliği ve Kişisel Sağlık Kayıtlarının Güvenliği GenelgesiBilgi Sistem Yöneticisi07.10.2005
2005/127 Tarihli Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Hakkında GenelgeEnfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı1.08.2005
25.06.2011
2005/7 sayılı Başbakanlık Standart Dosya Planı Genelgesiİdari ve Mali Hizmetler Müdürü24.03.2005
2007/34 sayılı Kamu Zararlarına İlişkin Genelgeİdari ve Mali Hizmetler Müdürü08.05.2007
Hasta Hakları Uygulama GenelgesiHasta Hakları Birim Sorumlusu23.03.2009
2010/75 Sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelgeİdari ve Mali Hizmetler Müdürü19.10.2010
2010/73 Sayılı Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Hakkında GenelgePoliklinikten Sorumlu Başhekim Yardımcısı14.12.2010
2010/4 sayılı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Hakkında Genelgeİdari ve Mali Hizmetler Müdürü20.01.2010
Devlet Arşivleri Genelgesi 2010/20İdari ve Mali Hizmetler Müdürü05.11.2010
2011/17 Sayılı Dökümanların Asılması GenelgesiBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz.22.03.2011
2013/09 Sayılı Stok Yönetimi ve Taşınır Mal Uygulamalı Hakkında Genelgeİdari ve Mali Hizmetler Müdürü01.07.2013
Hasta Hakları YönergesiHasta Hakları Birim Sorumlusu26.04.2005
Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme YönergesiSivil Savunma Uzmanı20.08.2008
Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında YönergeBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz.01.02.2010
3131 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında YönergeBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz.31.10.2012
Türk Bayrağı Tüzüğüİdari ve Mali Hizmetler Müdürü17.03.1985
Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki TebliğBaşhekimlik16.10.2009
Sağlık Uygulama TebliğiBaşhekim/İdari ve Mali Hiz.Müd./Sağlık Bakım.Hiz.24.03.2013